SOU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 22 mars 2012 att uppdra åt en särskild utredare att analysera vissa frågor om skjutvapen och ta ställning till behovet av författningsändringar i vapenlagstiftningen. Utredningens förslag omfattar både illegala och legala skjutvapen. Det föreslås ändringar och tillägg i vapenlagen (1996:67), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och vapenförordningen (1996:70). Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

SOU 2013:7 föregicks av kommitédirektivet Dir 2012:19 och har nu resulterat i en lagrådsremiss.

Remissvar

Vad sägs i media?

Flattr this!