Vapen och brott

Dr Björn Hagelin (f.d. SIPRI) har undersökt vilka vapen som använts vid brottslighet. Han fann att det under perioden 2000-2010 anmäldes 971 mord, dråp, bankrån och förberedelser till sådana (troligen) med skjutvapen. Av dessa gick enligt Brå 325 till åtal. När felkodade m.m. sådana anmälningar sållats bort återstod 291 fall. I dessa återfanns endast 117 riktiga skjutvapen som användes vid brotten, d.v.s. i endast 10-15% av alla anmälningar. I resten av brotten saknades vapen eller de var oriktiga vapen (leksaksvapen, attrapper, repliker eller gaspistoler). Av de riktiga skjutvapnen återfanns licens för 27 stycken av vilka cirka hälften användes vid brotten av annan än ägaren. Totalt var minst 3/4 av alla funna riktiga skjutvapen illegala, d.v.s. de kunde överhuvudtaget inte kopplas till licenshavare eller återfinnas i annat polisregister. Länk (PDF)

Dr Erik Lakomaa (Handelshögskolan i Stockholm) har undersökt samtliga (3336) anmlälda stölder av skjutvapen i Sverige under perioden 2003-2010 (för Stockholms Län 1995-2010). Under den undersökta perioden har i genomsnitt 269 (högst 334; lägst 190) vapen stulits vid i 105 (högst 123; lägst 81) tillfällen per år. Sett både i relation till den totala mängden legala skjutvapen i Sverige, till antalet inbrottsstölder i bostäder och i absoluta tal, är tillgrepp av skjutvapen ett mycket ovanligt brott. Trenden är tydligt fallande. Länk (PDF).

Sven Granath (Brottsförebyggande Rådet, Brå) har undersökt dödligt våld i Sverige. Länk.

 De mord och dråp som sker inom ramen för fylle- eller bagatellbråk och utförs med hjälpmedel som i sig inte är olagliga (knytnävar, plankor, knivar, skjutvapen som gärningspersonen har licens för) är fortfarande många, men de blir färre. De mord som sker på grund av exempelvis skulder i kriminella affärer (eller andra konflikter som rättsväsendet har svårt att få kunskap om) och som sker med illegala skjutvapen ökar däremot.
Granath 2011 s 51

Brottsförebyggande rådets kartläggning

Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i mars 2012 i uppdrag att kartlägga situationen avseende brottslighet och trygghet i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förutom att ge en bred bild av brottssituationen lyfter rapporten särskilt fram den grova och organiserade brottsligheten och vapenanvändning. Länk.

 Enligt samtliga intervjupersoner är det vanligt med illegala vapen i Göteborg, och det sker ett ständigt inflöde. Ett enda polisbeslag kan omfatta ett stort antal vapen. Även om de flesta intervjupersoner är av uppfattningen att tillgången på vapen har ökat markant på senare år menar de även att alla kriminella individer inte har konstant tillgång till vapen. I princip samtliga personer i den kriminella miljön bedöms emellertid vara kapabla till att kunna skaffa ett vapen inom några dagar.
BRÅ 2012 s 95

 Särskilt i Malmö och Göteborg har tillgången till vapen ökat på senare år. Smugglingsmetoder och rutter varierar, men de flesta vapnen antas komma från Balkanområdet. Till Stockholm synes vägarna vara fler för införsel av vapen och variationen av typ och fabrikat är också större.
BRÅ 2012 s 14

 Överhuvudtaget uppges tillgången på vapen vara god i samtliga tre storstäder och antalet skjutningar har ökat i alla tre. Typen av vapen skiljer sig dock en del. I Malmö och Göteborg är det främst skjutvapen från forna Jugoslavien, medan det i Stockholm förekommer fler typer av vapen med olika ursprung.
BRÅ 2012 s 18

 Tillgången på vapen är också stor enligt intervjupersonerna. Särskilt gäller det pistoler. Mycket vapen smugglas in genom myrtrafik från Balkan. Brå:s bild är att vapentillgången är något större i Malmö och Göteborg än i Stockholm, även om Stockholm synes ha fler kanaler för införsel av vapen. Stockholm har också en större variation på vapentyper och fabrikat.
BRÅ 2012 s 72f

Civila vapen förekommer sällan

Vapen stulna från privatpersoner använda vid grov brottslighet 2000 – 2010
Dödligt våld eller rån
Hagelgevär 7
Kulgevär 2
Förberedelse
Hagelgevär 3
Kulgevär 2
Pistol 0/1*

* = pistol m/07 där det ej framgick om det fanns civil målskyttelicens eller om det var ett FM-vapen.
Inga revolvrar, kombinationsvapen, eller automatvapen med tidigare legalt civilt ursprung har använts vid grova brott (eller förberedelse till grova brott) 2000-2010
Inget halvautomatiskt kulgevär har använts vid grova brott.
Antalet fall är för litet för att det skall vara möjligt att dra slutsatser gällande använda vapentyper.

 Svenska vapen, som jaktvapen och armévapen, spelar i dag en mycket liten roll i den kriminella miljön. Förr var det hagelgevär och svenska armévapen. I dag är det utländska vapen av ett slag som det inte finns någon legal marknad för i Sverige. De är därför insmugglade. Det sker också en svart tillverkning av vapen i Sverige.
BRÅ 2012 s 97

 Jaktgevär figurerar numera nästan aldrig bland kriminella.
BRÅ 2012 s 134

Svenska militära vapen förekommer sällan

 15-20 år sedan cirkulerade en hel del vapen i den kriminella miljön som var stulna ur svenska mobiliseringsförråd. Dessa vapen är inte synliga i den kriminella världen längre utan nu är det i stället främst armévapen från forna Jugoslavien och egentillverkade vapen, så kallade ”rattlare” som sätts ihop av hemgjorda eller importerade delar. De vanligaste vapentyperna är pistoler tillverkade av CZ och automatkarbiner av typen AK47 eller Scorpio.
BRÅ 2012 s 168

 Det finns också få svenska armévapen på marknaden, till skillnad mot på 1990-talet då det förekom en rad stölder från mobiliseringsförråd.
BRÅ 2012 s 133

Vapen kommer från Östeuropa

 Som nyss nämnts är en stor del av de illegala vapen som cirkulerar i den kriminella miljön i Malmö armévapen från forna Jugoslavien, en vanlig tillverkare är tjeckiska CZ, av både pistoler och automatvapen.
BRÅ 2012 s 134

 De flesta av de synliga vapen som cirkulerar i Göteborg är producerade i Tjeckien och forna Jugoslavien. ”En majoritet av dessa vapen bedöms ha sitt ursprung i förråd när Östblocket föll eller från inbördeskrigen i forna Jugoslavien. […] De vanligaste vapentyperna är pistoler och kulsprutepistoler av modellen Scorpion samt automatkarbiner (AK47).
BRÅ 2012 s 96

 Smugglingsmetoder och rutter varierar, men de flesta vapnen antas komma från Balkanområdet.
BRÅ 2012 s 14

Svårt att få tag på ammunition till illegala vapen

 Samtidigt som intervjuerna förmedlar att vapentillgången är god har polisen inte en lika tydlig uppfattning om tillgången på ammunition. En intervjuperson menar att mängden ammunition som påträffas i samband med att vapen beslagtas har minskat de senaste tio åren.
”I dag får vi in ett fåtal patroner när vi beslagtar vapen. Vapnet hittas med det som finns i magasinet och knappt det.” (Intervjuperson, Polismyndigheten Västra Götaland)
Det förekommer också vid beslag att man påträffar flera olika typer av patroner tillsammans med en pistol utan att någon patron passar den specifika pistolen.
BRÅ 2012:98

 Ammunition påträffas emellanåt, både med och utan vapen, men det är sällan man beslagtar några större lager vid ett och samma tillfälle.
”När man hittar ett vapen hittar man inte några askar ammunition också, utan det kan vara 10–15 patroner. Det är inga mängder.” (Intervjuperson, Polismyndigheten i Skåne)
Enligt en intervjuperson är en stor del av den ammunition som tas i beslag inte av sådan beskaffenhet att den säljs legalt i Sverige.
BRÅ 2012:168

Svårigheter att få tag på ammunition på den svarta marknaden kan bidra till att göra legala vapen i mer ovanliga kalibrar helt ointressanta för kriminellt bruk. Jfr Hagelin 2012 s 14,15

Flattr this!